તમારુ નામ 92270 08959 પર એસએમએસ મોકલો અને અસંખ્ય લાભો મેળવવા

તમારીguj.oooઓળખ બનાવવા

& મફતલાભ મેળવો

 

free personal
website

 

free 10 GB   
storage

 

free
email

 

get discount
offers

2 સરળ પગલાંઓ થી તમારી ઓળખ બનાવો.

વોઇલા! તમારું
 .ooo account
એકાઉન્ટ ખુલી ગયું છે

તે સરળ છે. તમે
તમારા અંગત URL,
હંગામી પાસવર્ડ અને
ઇમેઇલ ઓળખ તમારા
રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ
પર મેળવશો.

 

neerusharma.
 .ooo

તમારી ઓળખનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરો

તમારું અંગત વેબ એડ્રેસ URL બ્રાઉઝરમાં ટાઇપ કરો.
તમારુ અંગત વેબ એડ્રેસ URL ઓનલાઇન દુનિયા માટે તમારી ડિજીટલ ઓળખ છે.
તમારા અંગત વેબ એડ્રેસ મારફતે તમારા ડેશબોર્ડમાં પ્રવેશો
10GB સુધી તમારા ડેશબોર્ડમાંથી અગત્યના દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
વિશિષ્ટ ઓફરો અને   .ooo નાગરિકોને આપવામાં આવતી ભેટ રિડીમ કરો.
સંદેશાવ્યવહાર અને વિશિષ્ટ ઓફરો મેળવવા માટે તમારા અંગત ઇમેઇલનો ઉપયોગ કરો.

Sample of Public Profile Pages